Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Dovolte mi, abych vás informoval v souladu s tímto nařízením, jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.

Jsem správcem osobních údajů na webu www.archery.cz - Stanislav Vidím – JASA ARCHERY DIRECT, 140 00 Praha 4, Bohdalec 1487/3, IČ: 10192841, DIČ: CZ5502170223 – dále jen správce. Podnikám na základě Živnostenských listů: Evid. č. 310006-18272001, 310006-740392, 310006-719392 a Koncesní listiny: 310004-161344 vydaných živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 4. Můžete mne kontaktovat na této adrese v provozní dobu obchodu anebo na emailu archery@archery.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro obchodní účely. Když se rozhodnete poptat zboží nebo službu v našem eshopu, evidují se kontaktní údaje, které osobně zadáte do registračního formuláře: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, případně název firmy, IČ, DIČ. V případě nákupu zbraní kategorie „D“ /luky a kuše nad 33 lbs/ jsem oprávněn požadovat doložení dosažení věku 18 let.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a uchovány po dobu 3 let, nebo dobu nutnou podle zákonných předpisů.

Výhodou, kterou Vám poskytne registrovaný nákup je minimálně 1% slevu z internetových cen. Je nutné se však přihlásit v průběhu nákupu. Dodatečně není možné slevu poskytnout.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz ,Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijal jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • nepracuji s citlivými osobními údaji
  • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.


X

Síla Lb/Kg/N

Lb (#)
Kg
N

Nátah, délka palce "/cm

Palce "
cm
 

Váha gr/g

gr
g

Rychlost fps/mps

fps
mps